UNIWERSYTETY PARTNERSKIE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH University of Science and Technology)

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Wydział Górnictwa do 2002 r.) został założony w roku 1919 i jest najstarszym wydziałem Akademii Górniczo-Hutniczej. Misją wydziału jest kształcenie inżynierów i prowadzenie badań na najwyższym poziomie zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami gospodarki oraz wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wydział jest dużą i interdyscyplinarną jednostką. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe w pięciu dyscyplinach: inżynierii górniczej, inżynierii kształtowania środowiska, inżynierii lądowej, inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych. Mocną stroną wydziału jest ścisła więź z przemysłem związana z prowadzeniem badań naukowych zleconych przez różne instytucje i firmy, a także organizowanie praktyk studenckich i staży w obszarach związanych z poszczególnymi kierunkami studiów. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ma najbardziej środowiskowy profil kształcenia spośród wydziałów technicznych AGH. Jest to jedyny wydział w Polsce, który kształci studentów geologii w celu uzyskania specjalizacji z geologii stosowanej, geofizyki i informatyki, a jednocześnie oferuje kształcenie w zakresie aspektów środowiskowych nauk geologicznych i turystyki. Strona

Politechnika Wroclawska (Wroclaw University of Science and Technology) - WUST

Politechnika Wrocławska jest jedną z najbardziej szanowanych i najwyżej ocenianych polskich uczelni technicznych. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii jest jednym z szesnastu wydziałów. W krajowym rankingu programów inżynierii górniczej Wydział sklasyfikowano na 1. miejscu w 2017 r., na trzecim w 2018 r. Kierunek Górnictwo i Geologia uzyskał akredytację krajową. Studia magisterskie i licencjackie oferowane są również na kierunku Geodezja i Kartografia. Wśród polskich studentów wysoko ceniona jest opcja mobilności międzynarodowej, dlatego jednym ze strategicznych celów Wydziału jest zwiększenie internacjonalizacji studiów. Przez wiele lat Wydział uczestniczył w programach wymiany i dyplomowania pod patronatem Federacji Europejskich Programów Mineralnych. Strona

Miskolci Egyetem (University of Miskolc)

UM jest partnerem stowarzyszonym KIC ds. Surowców w CLC East. Jest to największa uczelnia wyższa na Północnych Węgrzech. Ma osiem wydziałów, ponad 10 tysięcy studentów i około dwóch tysięcy pracowników akademickich w pełnym wymiarze godzin. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze akademickiej, dobrze wyposażonym laboratoriom, instrumentom i sprzętowi uniwersytet jest ważnym ośrodkiem badawczym międzynarodowych badań naukowych i rozwoju technicznego. Seria działań badawczych prowadzonych na uniwersytecie obejmuje badania podstawowe, stosowane i rozwojowe w następujących dziedzinach: nauki przyrodnicze, techniczne i społeczne, a także nauki humanistyczne. Uniwersytet, założony w 1735 r. jako Akademia Górnictwa, Metalurgii i Leśnictwa, jest najstarszą instytucją akademicką w Unii Europejskiej zajmującą się górnictwem. Wydział Nauk o Ziemi i Inżynierii (ME-MFF) ma ponad 280 lat doświadczenia w nauczaniu i badaniach w zakresie górnictwa i geologii. Wydział posiada szeroką współpracę międzynarodową i silne partnerstwa przemysłowe. Międzynarodowe programy nauczania i badania prowadzone są w różnych dziedzinach nauk o Ziemi, w tym w górnictwie, przetwarzaniu minerałów, inżynierii środowiska i geografii. Strona

Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb)

Uniwersytet Zagrzebski, Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Ropy (UNIZG-RGNF) organizuje i prowadzi działalność badawczą i szkolnictwa wyższego. Wydział zapewnia również kilka programów kształcenia dla profesjonalistów, naukowców i doktorantów oraz aktywnie uczestniczy w konsorcjum surowców EIT KIC (UNIZG jest partnerem stowarzyszonym od 2015 r.), Międzynarodowym konsorcjum ds. osuwisk (ICL), CO2GeoNet, ENeRG i ESEIA. Wydział przeprowadził strategię zarządzania zasobami mineralnymi w Republice Chorwacji i był instytucją partnerską w przygotowaniu strategii energetycznej Republiki Chorwacji. RGNF zapewnia kilka programów uczenia się przez całe życie: Dubrownik Międzynarodowa Szkoła Górnicza ESEE (DIM ESEE), Seminarium inżynierskie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej (seminarium PEX), Letnia szkoła inżynierii naftowej (PESS). Najnowsze dokumenty strategiczne RGNF sprzyjają rozwojowi edukacji i badań naukowych w celu wspierania powiązanego przemysłu w dziedzinach: geologii gospodarczej; eksploracja i geochemia środowiska; geofizyka poszukiwawcza; oszacowanie rezerwy; Ocena oddziaływania na środowisko; górnictwo i inżynieria geotechniczna; gospodarowanie odpadami; kwestie prawne związane z cyklem wydobywczym. Strona

MENTORING UNIWERSYTETÓW

Aalto-Korkeakoulusaatio (Aalto University)

Uniwersytet Aalto powstał w wyniku połączenia trzech cenionych fińskich uniwersytetów o łączonej 300-letniej historii: Helsinki School of Economics, Helsinki University of Technology oraz University of Art and Design Helsinki. Uczelnie Aalto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) to renomowane i wiodące instytucje w swoich dziedzinach. Jedne z głównych obszarów działalności Aalto w obszarze badań i edukacji to materiały, zrównoważone przetwarzanie, jak również wykorzystanie zasobów naturalnych. W Aalto łańcuch wartości materiałów metalicznych obejmuje zarówno nieodnawialne zasoby naturalne jak i materiały pochodzące z recyklingu, duży nacisk kładziony jest na zaawansowane procesy odzyskiwania metali i minerałów, w tym systemowe myślenie i zrównoważony rozwój materiałów zorientowanych na produkt. Strona

Technische Universitaet Wien (Vienna University of Technology)

TU Wien to największy uniwersytet techniczny i naukowy w Austrii. Uważa się przede wszystkim za instytucję badawczą. Jako uniwersytet technologii TU Wien obejmuje szerokie spektrum – od czysto abstrakcyjnych badań i podstawowych zasad nauki, po stosowane badania technologiczne i partnerstwo z przemysłem. Misją TU Wien jest “technologia dla ludzi”, a poprzez swoje badania TU Wien “rozwija doskonałość naukową” i “podnosi wszechstronne kompetencje” z instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami, umożliwiając uniwersytetowi prowadzenie prac rozwojowych w prawie wszystkich dziedzinach techniki. TU Wien dopracował swój profil badawczy poprzez zdefiniowanie pięciu kluczowych obszarów badawczych i utworzenie międzysektorowych centrów współpracy. Uniwersytet zamierza zintensyfikować wysiłki w kontynuacji tego procesu. Obszar badawczy dotyczący ‘Materiałów i Materii’ jest jednym z pięciu głównych obszarów badań uniwersytetu. TU Wien realizuje ważną pionierską pracę w wielu różnych projektach badawczych w poszukiwaniu „materiałów jutra”. TU Wien jest silnie zaangażowany w energooszczędne budownictwo, w nowe, przyjazne dla środowiska materiały budowlane i w przyjazną dla środowiska technologię budynków. Strona

PARTNER BADAWCZY

La Palma Research Centre - LPRC

La Palma Research Center (LPRC) to niezależny, działający na arenie międzynarodowej zespół ekspertów z dziedziny geologii z siedzibą w Hiszpanii. LPRC działa na pograniczu minerałów, prognoz technologii i podnoszenia świadomości społecznej w zakresie technologii i nauki. Przy pomocy technologicznego prognozowania Centrum ocenia długoterminową przyszłość skonwergowanych technologii w celu promowania nowych innowacji, które mogą przynieść największe korzyści gospodarcze i społeczne. Głównym obszarem zainteresowań jest poszukiwanie nowych technologii zrównoważonej produkcji surowców mineralnych poprzez tworzenie nowych mostów między społecznościami badawczymi w inżynierii górniczej i robotyce. LPRC jest stałym uczestnikiem i (współ) organizatorem konferencji i wydarzeń na wysokim szczeblu, których celem jest mobilizacja społeczności działającej w sektorze surowcowym (górnictwo i poszukiwanie minerałów).  Strona