Nasza Misja

Celem projektu MOBI-US jest wzmocnienie sieci uniwersyteckich programów magisterskich, poprzez utworzenie pakietów zorganizowanych opcji mobilności dla studentów między uczelniami partnerskimi ESEE. Uczelnie partnerskie powinni znaleźć wzajemnie dodatkowy zestaw kursów w programie edukacyjnym partnera, który uzupełni ich oryginalny program o pewną grupę kompetencji. Korzystając z tego programu, uczelnie partnerskie mogą rozszerzyć swoje oryginalne programy edukacyjne na inne dziedziny (np. recykling, kwestie środowiskowe, geotechnika), których nie ma lub są mało rozwinięte w ich programie macierzystym.

W ramach zorganizowanej mobilności studenci realizujący semestr na uczelni partnerskiej powinni uzyskać 30 punktów ECTS, które zaliczone będą do programu studiów realizowanych na specjalizacji w jednostce macierzystej. Podczas projektu partnerzy powinni opracować szczegółowe portfolio edukacyjne – w języku angielskim – swoich programów magisterskich związanych z surowcami (program nauczania, opisy kursów, efekty kształcenia, porównanie międzynarodowe itp.) i rozpowszechnić je wśród partnerów. W celu rozpowszechnienia koncepcji okna mobilności i najlepszych praktyk,  jak również znalezienia potencjalnych partnerów do współpracy, dla osób związanych z programami studiów magisterskich w ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty sieciowe. Na podstawie informacji otrzymanych z warsztatów sieciowych partnerzy projektu we współpracy z ekspertami, opracują szczegóły opcji okna mobilności między współpracującymi programami (semestry, kierunki, treść, przekazywanie punktów itp.). Sieć zorganizowanych mobilności dla programów magisterskich związanych z surowcami będzie rozwinięta na czterech uczelniach z regionu ESEE.

Docelowi uczestnicy projektu to osoby studiujące na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, uczące się w krajach ESEE. Projekt skierowany jest głównie do studentów realizujących naukę w dziedzinach dotyczących sektora gospodarki surowcowej, w tym nauk o ziemi, górnictwa, przetwórstwa oraz inżynierii materiałowej. Nie jest wymagana specjalna rekrutacja, ponieważ mobilność zostanie zrealizowana między istniejącymi programami. Możliwość studiowania z wykorzystaniem ścieżki mobilności to wartość dodana do istniejących programów studiów, stąd może wpłynąć na poprawę statystyk rekrutacji. Informacje o możliwości uczestnictwa w programach zawierających okno mobilności będą rozpowszechnianie wśród studentów bezpośrednio przez jednostki macierzyste uczelni partnerskich jak również przez narzędzia komunikacji projektu MOBI-US.

Pomyślne wdrożenie sieci MOBI-US, poprzez wzmocnienie lokalnych programów edukacyjnych, poprawę współpracy między uczelniami partnerskimi oraz lepszy rozwój wykwalifikowanej kadry pracowniczej, przy odpowiednim systemie wsparcia finansowego, przyniesie wiele korzyści zainteresowanym stronom. W związku z tym, projekt będzie działał również w kierunku zatrzymania odpływu kadry pracowniczej do  instytucji Europy Zachodniej.